Wat klanten over ons zeggen

“Het was mooi om elkaar en elkaars beweegredenen met een lach en een traan te leren kennen.”
“Elkaar aanspreken in plaats van over elkaar spreken tegen anderen, maakt dat we meer verbonden zijn.“
“De impact van mijn gedrag is me nu meer duidelijk, ik kan mijn ongeduld niet zomaar op een ander projecteren, we zijn allemaal anders.”
“We zitten nu echt in een mooie flow als team.”
“Nu is er een basis voor verbinding, vertrouwen en samenwerking.”
“Het is fijn om elkaar beter te leren kennen en meer te begrijpen van elkaars handelen.”
“Ik bied anderen ook meer ruimte om feedback te geven aan mij. “
“Ik stap nu makkelijker uit mijn comfortzone en durf mijn mening te geven.”
“Van een slecht communicerend zooitje, zijn we gegroeid tot een hecht team met vertrouwen in elkaar.”
“Ik neem mijn collega’s nu zoals ze zijn en luister niet meer naar ‘het stemmetje’ in mijn hoofd.”
“Juist door zaken uit te spreken en elkaar aan te spreken komen we verder”
“Ik ben mij nu bewuster van mijn manier van luisteren en probeer niet in conclusies te schieten die mijn luisteren beïnvloeden.”
“Natuurlijk weet ik dat iedereen anders is, maar nu ben ik me meer bewust van mijn eigen impact in plaats van te focussen op een ander.”
"Ik ben van mening dat wij hier als team enorm veel aan gaan hebben."
totalspecific3
Doortastend, concreet en toch ook sensitief.

“Reeds enige jaren werken wij met United Talent. Hun aanpak bij Team- en Leiderschapsissues is doortastend, concreet en toch ook sensitief. Zij hebben op een aantal belangrijke verandermomenten transparantie, verbinding en versnelling in het proces gebracht. Door hun Perceptiescan voelen mensen zich gehoord, beelden worden expliciet gemaakt en het wordt duidelijk waar je als Team staat. Mede door hun begeleiding daarna konden we gezamenlijk weer effectieve stappen zetten richting gewenste resultaten. De inbreng van United Talent maakt voor ons een verschil.”

– Dhr. R. van Poelje, Chief Executive Officer (CEO) Total Specific Solutions

zonder omwegen onze doelen realiseren

Inmiddels werk ik bijna 20 jaar samen met United Talent op het gebied van leadership, talent review en coaching. Recentelijk heb ik de eerste positieve ervaringen opgedaan met het trainen van internationale directie teams waarbij cultuur en managementstijl op elkaar afgestemd moesten worden. De vibe die in sessies ontstaat is er een van inspiratie en intrinsieke betrokkenheid van de trainers bij het doen slagen van ons als team. Dit is direct merkbaar en uit zich in verbondenheid binnen het team welke direct zijn vruchten afwerpt daags na de bijeenkomsten. Medewerkers worden meer en meer collega’s en weten elkaar te vinden, spreken elkaar aan op gedrag en kiezen ervoor om op basis van vertrouwen met elkaar samen te werken. Hiermee komen processen in versnelling en zijn we in staat zonder omwegen onze doelen te realiseren.

Dhr. E. De Jong, Director FM patform Benelux /Sodexo

axa3
Respectvol en eerlijk.

“Na de herstructurering in Nederland was het voor ons van groot belang om met het Management, de afdeling Productie opnieuw op de rit te zetten. De oude directeur was er niet meer en we hebben besloten een jonge ambitieuze vent manager te maken. Zijn team zat echter nog in de oude modus. Het moest naar ons idee veel meer gaan over ambitie, kansen en persoonlijke effectiviteit en aansturing. In plaats van hoe het vroeger ging. Om dat proces te versnellen hebben we United Talent binnen gehaald. De aanpak van United Talent is soms wat confronterend. Daardoor bereiken ze echter veel. Omdat het respectvol en eerlijk gaat, wordt het ook geaccepteerd. Ons productie management heeft absoluut aan impact en effectiviteit gewonnen dankzij de support van United Talent. De mensen in dit MT acteren nu veel pro-actiever en dat is geweldig leuk om te zien.”

Dhr. H. Smeets, CEO AXA Home and Bike Security Group

rijkswaterstaat3
Heldere, open en zakelijke aanpak.

“Reeds een aantal jaren werk ik samen met United Talent. In eerste instantie vroegen wij hen om ons nieuwe directieteam een samenwerkingsimpuls te geven. Deze actie was zo succesvol dat wij United Talent hebben betrokken bij de ontwikkeling van onze hele organisatie. Hun heldere, open en zakelijke aanpak geeft snel aan waar knelpunten liggen en dat is in een IT-organisatie wel zo fijn. Met respect voor een ieder ga je het proces in dat snel resultaat oplevert en ook nog beklijft.”

Dhr. P. van der Weyden, Hoofd Ingenieur Directeur (HID) Rijkswaterstaat

”Soms wat confronterend, maar daardoor bereiken ze juist veel.” – Dhr. H. Smeets, CEO AXA

veolia_v2
United Talent heeft een basis gelegd.

“Na de sessies met United Talent zijn we ons bewuster geworden van onze persoonlijke drijfveren en hebben wij gezamenlijk onze normen en waarden vastgesteld. Vervolgens hebben wij daarop onze ‘operating principles’ gebaseerd, over hoe wij met elkaar wensen om te gaan. Hierdoor hebben we veel ruis uit onze communicatie gehaald en zijn het totale MPP Systems team en het managementteam beter gaan functioneren. We hebben de issues die onderling speelden, als team geleerd aan te pakken en elkaar duidelijk gemaakt welke bijdrage een ieder aan het verbeteringsproces wenste toe te voegen. Het resultaat is dat het vertrouwen in het MT sterk is vergroot, de onderlinge samenwerking sterk is verbeterd en mensen meer plezier hebben in hun werk. Door een objectieve spiegel voor onze organisatie te zetten zijn wij bewuster geworden van onze cultuur en onze sterkten en zwaktes. United Talent heeft een basis gelegd voor een veel beter functionerende organisatie.”

Dhr. Ir. E. Middelhoek, Managing Director VWS MPP Systems BV

achmea3
We stonden voor een bijzondere case.

“We stonden voor een bijzondere case; een teamintegratie die organisatorisch al lang was voltrokken maar die niet was begeleid, en dat allemaal binnen een periode zonder direct leidinggevende. Een inhaalslag dus, waarbij naast tijd, ook extra expertise noodzakelijk bleek. En het moest natuurlijk in één keer goed gaan nu. De begeleidende expertise is geboden door United Talent en wat ging het toen snel! In een paar maanden werden met een zorgvuldig traject, waarbij aandacht was voor zowel het individu, als voor de groep, de zo belangrijke eerste stappen gezet. De begeleiding kenmerkte zich door een mooie mix van confrontatie en inleving. Verwachtingen zijn uitgesproken, de doelstellingen als groep zijn bepaald en er is meer begrip voor elkaar ontstaan. Resultaat is een team waarin oude patronen in snel tempo aan het verdwijnen zijn en waarin gebouwd wordt aan een gezamenlijke toekomst.”

Dhr. Drs. R.H.M. Willems AAG, Senior Manager Insurance Risk Achmea

boumanggz3
Geen abstract veranderingsproces.

“United Talent heeft het vermogen om in de ondersteuning bij ingewikkelde processen je organisatie een stap verder te laten komen. Bij complexe organisatie-ambities zoals mentaliteitsverandering of het bevorderen van het nemen van verantwoordelijkheid  brengen zij veel in beweging. Het succes zit hem in het feit dat United Talent  er geen abstract  veranderingsproces van maakt, maar dat ze zorgen dat het een individuele confrontatie wordt met iedere deelnemer. De spiegel wordt voorgehouden en dat maakt dat de organisatie echt in beweging komt. Ook bij individuele coaching-trajecten heb ik United Talent leren waarderen vanwege de doorbraken en concrete resultaten die zij weten te bewerkstelligen.”

Ton Mosheuvel, directeur Bouman GGZ Langdurige en Forensisch Zorg voormalig directeur Getronics PinkRoccade Public sector

vgz3
United Talent is een echte partner.

“United Talent is voor mij een echte partner, die begrijpt waar het om gaat, die weet wat gerealiseerd moet worden en die 100% eerlijk is in haar feedback. Dit kan gaan over de coaching van talent, maar ook over een interventies op organisatieniveau. In de situaties waarin ik heb samengewerkt met United Talent spreken de gekozen aanpak en de bereikte resultaten tot de verbeelding. Dit heb ik gezien als verantwoordelijk HR directeur, maar het is ook de feedback die ik heb gekregen van medewerkers en managers die in mijn organisatie die betrokken zijn geweest bij interventies door United Talent.”

B.A. Siegert, Directeur HR Coöperatie VGZ UA

aon3
Buitengewoon kundig.

“Aon Consulting Nederland heeft een nieuwe strategie en managementstructuur ingevoerd. Dit veranderingsproces is gepaard gegaan met nieuwe rollen en verantwoordelijkheden die onderling moeten uitkristalliseren. Het ligt voor de hand dat dit proces de nodige spanningen bij de betrokkenen heeft opgeroepen. Dit legt een grote druk op de onderlinge samenwerking. Wij hebben United Talent (UT) gevraagd ons in dit proces te begeleiden. Door middel van een PerceptieScan heeft UT de onderliggende spanningen in kaart gebracht en bespreekbaar gemaakt. In een aantal individuele en collectieve sessies met de directie en het volledige Management Team, is het inzicht in elkaars kwaliteiten, valkuilen en drijfveren vergroot. Daardoor ontstond ruimte om een fundament te leggen voor een effectievere samenwerking. Dit was een zeer indringend proces dat UT op basis van de door haar gehanteerde methodieken buitengewoon kundig richting heeft gegeven. Zonder de mensen en methodieken van UT zouden wij niet in relatief korte tijd de grote stappen voorwaarts hebben kunnen maken, die wij nu wel hebben gerealiseerd.”

Dhr. R. Hinse, CEO Aon /Hewitt Consulting Benelux

spw
Geschiktheid is meer dan kennis alleen.

Geschiktheid is meer dan kennis alleen. Vaardigheden en professioneel gedrag zijn ook bij pensioenfondsen zeer belangrijk .

Wij hebben daarom in 2014 besloten om niet alleen naar kennis te kijken, maar ook naar bestuurscompetenties. Wij hebben ervoor gekozen om ons te laten assessen als individu en als team, en de uitkomsten daarvan te gebruiken voor onze eigen ontwikkeling. United talent heeft ons daarbij de afgelopen jaren op een uitstekende manier ondersteund.  We hebben vastgesteld dat er goed naar elkaar geluisterd wordt, er ruimte voor kritiek is en iedereen aan het woord komt.  Hiermee is het  ‘United Talent- traject’ zeer succesvol gebleken.

Dhr. J. Schuyt en MW. M Blomberg, Voorzitters bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

nationaalgroenfonds_v1
Op zeer plezierige en effectieve wijze.

“United Talent, Jeanette Harmsen heeft mij geholpen met het versterken van de samenwerking binnen het team accountmanagers. Ze heeft ons geholpen een beter inzicht te krijgen in hoe wij effectiever elkaars sterke punten kunnen gebruiken en als team meer succesvol kunnen  opereren. Dat heeft ze op een zeer plezierige en effectieve wijze gedaan, met altijd focus op het te bereiken resultaat. Ik ben daar zeer tevreden over.”

Dhr. Jean-Paul Schaaij, directeur Nationaal Groenfonds

medique3
Deskundige begeleiding

“United Talent heeft haar waarde doen blijken door het opleiden en trainen van de medewerkers van de Mediveen Groep. De opleidingen waren gericht op het realiseren van een gezamenlijke cultuur, gestuurd vanuit de missie en de doelen van de organisatie. Al deze trainingen zijn inhoudelijk als zeer goed beoordeeld en uiteraard heeft het succes ervan te maken met de deskundige begeleiding van United Talent.”

Mw. M. Roos, Hoofd P&O Mediq

achmea3
Doelstellingen meer dan gehaald.

“Afgelopen jaar hebben wij een grote reorganisatie doorgevoerd. Gedurende dit proces hebben wij in samenwerking met United Talent veel aandacht besteed aan de effectiviteit van ons leiderschap en samenwerking. Mede dankzij dit project met United Talent en de daaruit voorkomende resultaten, hebben wij onze doelstellingen meer dan gehaald. Ook onze MBO-scores zijn buitengewoon hoog gebleven. Dit is bijzonder als je bedenkt dat we afscheid hebben moeten nemen van collega’s en dat dergelijke stappen veel negatieve impact kunnen hebben.”

-Dhr. B. Voortman, Directeur Facilitair Bedrijf en Documentlogistiek Achmea